Popis služby: Územný plán mesta sa pripomienkuje vo fáze obstarávania a prípravy územného plánu. Aj po schválení územného plánu je možné podávať návrhy a podnety na zmenu a doplnenie územného plánu, s ktorými sa pracuje pri obstaraní zmien a doplnkov územného plánu.

Proces obstarávania územného plánu:

Oznámenie o obstarávaní územného plánu mesta. Podnety podávajú akékoľvek osoby. Mesto a obec sú povinný osloví dotknuté orgány štátnej správy a územnej samosprávy.

  • 1. Fáza – prerokovanie zadania ÚPN. Zadanie UP (§20 zak. 50/1976Zb.), Vyhodnotia sa pripomienky k návrhu zadania UPN. Prerokuje sa návrh zadania so všetkými dotknutými inštitúciami. Hlavné mesto sa musí vysporiadať so všetkými pripomienkami a stanoviskami k návrhu zadania ÚPN. V tejto fáze Hl. mesto nevyrozumieva pripomienkovateľov o tom ako sa vysporiadal s ich pripomienkami. Následne je návrh zadania UPN upravený v zmysle výsledkov prerokovania a zaslaný na Okresný úrad  odbor výstavby a bytovej politiky. Ak vydá kladné stanovisko zadanie UPN je predložené na rokovanie orgánov samosprávy Hl. mesta. Následne konečnú podobu zadania UPN schváli mestské zastupiteľstvo.
  • 2. Fáza -  Koncept UPN (§ 21 zak. 50/1976Zb.). Na základe zadania sa vypracuje koncept UPN vo variantoch. Hl. mesto prerokuje návrh konceptu ÚPN so všetkými dotknutými inštitúciami a verejnosťou, zabezpečí jeho zverejnenie a prerokovanie so všeobecne zrozumiteľným výkladom.  Ak nie je pripomienka akceptovaná hl. mesto znovu prerokuje pripomienky s tými, ktorí ich uplatnili. Jednotlivé pripomienky a vysporiadanie sa s nimi sú zahrnuté v súbornom stanovisku hl. mesta. Zo súborného stanoviska je zrejmé, ktorý variant konceptu UPN bude ďalej rozpracovaný. Obsahuje pokyny na spracovanie návrhu ÚPN. Koncept UPN vpratane súborného stanoviska je predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva.
  • V rámci fázy konceptu ÚPN sa  posudzuje vplyv územnoplánovacej dokumentácie na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z.
  • 3. Fáza - Návrh UPN (§22 zak. 50/1976Zb.). Hl. mesto prerokuje návrh ÚPN so všetkými dotknutými inštitúciami a verejnosťou, zabezpečí jeho zverejnenie a prerokovanie so všeobecne zrozumiteľným výkladom. .  Ak nie je pripomienka akceptovaná hl. mesto znovu prerokuje pripomienky s tými, ktorí ich uplatnili. Pripomienky podané akoukoľvek osobou a povinnou inštitúciou musia byť vyhodnotené. V prípade návrhu zmien na poľnohospodárskej a lesnej pôde je potrebné stanovisko Okresného úradu.  Následne je návrh UPN upravený v zmysle výsledkov prerokovania a zaslaný na Okresný úrad odbor výstavby a bytovej politiky. Ak vydá kladné stanovisko, návrh UPN je predložený na rokovanie orgánov samosprávy Hl. mesta. Následne konečnú podobu návrhu UPN schváli mestské zastupiteľstvo.V poslednom kroku na rokovaní mestského zastupiteľstva dôjde k schváleniu celého materiálu územného plánu a vyhláseniu záväznej časti UPN formou VZN.

Zmeny a doplnky UPN: UPN je možné meniť prostredníctvom zmien a doplnkov UPN. Postup pripomienkovania je totožný s fázou 3 s postupom pri prerokovaní návrhu UPN. 

Komu je služba určená: Občan a Podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu pripomienkovania územného plánu mesta/obce.
 
Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí pripomienku občana alebo podnikateľa k územnému plánu mesta/obce.
 
Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.
 
Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno
 
Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie
 
Je služba spoplatňovaná: Nie

Dátum zverejnenia: 07.03.2017

Dátum poslednej zmeny: 13.03.2017

Pripomienkovanie územnoplánovacej dokumentácie mesta

Legislatíva

  • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
  • Vyhláška č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii

Zákonná lehota

30 dní (Môže byť prerušená)

Priemerkovanie platného územného plánu nestanovuje lehotu na odpoveď. Pripomienky sa spracúvajú pri najbližšej príprave zmien a doplnkov k územnému plánu.

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Kompetencie

Súvisiace služby