eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Informovanie o odpadovom hospodárstve

Predmetom tejto služby je informovať obyvateľov mesta / obce a ostatnú verejnosť o nakladaní s odpadmi na území mesta / obce.
Odpadové hospodárstva má svoj zákonný rámec (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov), v zmysle ktorého je mesto / obec povinné mať vypracovaný program odpadového hospodárstva.
Program odpadového hospodárstva mesta obsahuje najmä:

  • charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hospodárstva,
  • predpokladané množstvo vzniku komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,
  • údaje o systéme zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a o zabezpečovaní triedeného zberu komunálnych odpadov,
  • ciele a opatrenia zamerané na zníženie množstva vzniknutých komunálnych odpadov a na zvýšenie podielu triedeného zberu komunálnych odpadov a ich následného zhodnotenia,
  • opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov,
  • opatrenia na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o triedenom zbere komunálnych odpadov z obalov a o význame značiek na obaloch, ktoré znamenajú, že obal je možné zhodnotiť,
  • informácie o dostupnosti zariadení na spracovanie komunálnych odpadov a o tom, aké typy spracovateľských zariadení pre komunálny odpad je vhodné vybudovať,
  • informácie o využívaní kampaní na zvyšovanie povedomia obyvateľov v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi,
  • rozsah finančnej náročnosti programu.

Dátum zverejnenia: 25.02.2019

Dátum poslednej zmeny: 16.06.2021